Publicaties

Wetenschapswinkelprojecten: Experimenten in Democratie

During, R.

Samenvatting

Wetenschapswinkelprojecten: Experimenten in Democratie- dr. Roel During, Onderzoeker Sociale Innovatie en Cultureel Erfgoed, Alterra, Wageningen University Title: Science Shop Projects: Experiments in Democracy - Social enterprising, social innovation and governance trends in Europe - Shifting power frames --> shifting knowledge frames - Universal knowledge or localized logic of practice - Science shop projects and the empowerment of social enterprising In het eerste blok wil ik stilstaan bij de snelle opkomst van social enterprising en social innovation binnen Europa. Ik zal iets vertellen over het beleid van de Commissie, de trends naar blended returns on investment vanuit de wereld van funding, de trend naar ondernemerschap in de cultuursector en de praktijken waar dit toe kan leiden. De conclusie van deze verkenning zal zijn dat de commissie streeft naar een nieuw soort burger, die ondernemend is, sociaal en zakelijk onderlegd; dat de financiële wereld op zoek is naar mogelijkheden om hun sociale gezicht te laten zien en dat ondernemen in de culturele sector steeds zakelijker wordt. Al met al komen burgerinitiatieven steeds meer op de voorgrond te staan. In het tweede blok zal ik, mij baserend op Foucault en anderen, stilstaan wat het betekent voor kennis als overheidsplanning minder belangrijk wordt en als private burgerinitiatieven een soort humuslaag gaan vormen van de maatschappij. De zoektocht naar universele kennis van universiteiten komt hiermee onder druk te staan, want burgerinitiatieven hebben geen behoefte aan algemene wijsheden. Als de macht verschuift van de overheid naar de civil society dan worden de aanspraken van de civil society op waarheid en juistheid sterker. In het derde blok zal ik uitwerken wat dit in de praktijk van wetenschapswinkelprojecten kan betekenen. Het komt er op neer dat generieke kennis die ten behoeve van de overheid is geproduceerd, wordt versleuteld met lokale kennis, waarmee een argumentatie tot stand gebracht kan worden die onweerlegbaar kan worden. In die lokale kennis zitten onderdelen over alle stappen die tot dusverre zijn gezet in een proces en die geen ambtenaar meer weet en zeer gedetailleerde kennis over waar iets wel en niet mogelijk is. Generieke kennis steunt op modelmatige principes, afwegingscriteria en doelmatigheidsbeschouwingen. In enkele voorbeelden zal ik laten zien hoe deze mix van kennisdomeinen kan uitwerken. In het laatste blok plaats ik het wetenschapswinkelproject in het licht van de trend naar social enterprising en sociale innovatie. Ik zal betogen waarom het experimenten in democratie zijn en verder zal ik aangeven hoe universiteiten hun studenten de vaardigheden kunnen aanleren om sociaal ondernemend te zijn. Als voorbeeld zal ik hier de universiteit van Northhampton noemen die hierin een vooruitgeschoven positie inneemt